Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever/webmaster
is het niet toegestaan info, beeldmateriaal, fotos, nieuwsberichten en/of
berichtgevingen die verstrekt worden via deze site op enigerlei wijze te verveelvuldigen.
Beeldmateriaal mag niet rechtenvrij gebruikt worden.
Voor gebruik binnen huiselijke kring gelden geen restricties op het bovengenoemde.
Voor dengene die zich wil beroepen op het portretrecht, die kan daarop een beroep doen,
mits dengene een redelijk belang van noodzaak hierop kan aantonen.
Op alle rechtsbetrekkingen van Hootch.nl zijn de Algemene Voorwaarden
van de FotografenFederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam
onder nummer 78/2005 welke u aldaar op verzoek gratis ter beschikking worden gesteld.
Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Bij publicatie verplicht u zich tot bronvermelding en het sturen van een bewijsexemplaar aan de fotograaf.
Uiteraard is er in overleg veel mogelijk.